20 - 25 November 2012
Hermeneutics

Hall Screen

L'Alternativa proposes

Hermeneutics
Alexei Dmitriev
Russia, 2012
DV | 3 min | BW | No dialogue

Production: Alexei Dmitriev
Editor: Alexei Dmitriev
Sound: Alexei Dmitriev

L'Alternativa proposes

Sinopsis

A war film.